MỞ TÀI KHOẢN CHÍNH THỨC IB-FX
Họ tên
Email
Đòn bẩy
Số CMND
Ngày sinh
Địa chỉ
Điện thoại
Giới tính
Nam Nữ
Ngân hàng
Số tài khoản
Chi nhánh
Địa chỉ
Người giới thiệu
Không
Tải khoản giao dịch
Họ tên
Mã xác nhận
Tôi đã cẩn thận đọc và hiểu đầy đủ toàn bộ văn bản Điều khoản và Điều kiện kinh doanh. Tôi biết rằng giao dịch ngoại hối, kim loại quý, hàng hóa là rất rủi ro và tôi chấp nhận các rủi ro đó. Nếu thua lỗ tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và không có bất kỳ khiếu nại nào.
Tôi xác nhận cảnh báo nguy cơ ngoại hối, kim loại quý, hàng hóa không thể là những sản phẩm thích hợp cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục giao dịch.